W przeszłości Radni PO przygotowali dobrze przyjęty Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego – będący połączeniem działań dla branż nowoczesnych i tradycyjnych, a także będący wzorem dla innych miast program wspierania branż chronionych i zanikających. Obecnie jest kolej na następne kroki. Zobowiązujemy się wspierać innowacje, kreatywność i nowoczesne rozwiązania służące dobremu zarządzaniu miastem i zwiększaniu komfortu życia mieszkańców. Kraków 2.0.

 

Postulaty:
1. Inwestycje w rozwój środowisk startupów, małych firm, wspólne przestrzenie do coworkingu, pomoc prawna, księgowa, konkursy miejskie. Stworzenie platformy do wymiany informacji jak również do pozyskiwania informacji o możliwych źródłach finansowania.
2. Konsorcjum Marki Kraków – współpraca miasta z przedsiębiorcami w celu tworzenia środowiska przyjaznego dla inwestycji.
3. Program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – zaproszenie firm do współpracy przy miejskich inwestycjach.
4. Stworzenie “okrągłego stołu przedsiębiorców” w celu poprawienia ich dialogu z miastem.
5. Otwarte konkursy na innowacyjne rozwiązania dla najważniejszych miejskich problemów (np. hackathony). Stworzenie corocznego Festiwalu Innowacji.
6. Wprowadzanie nowych regulacji w formie kilkutygodniowych testów (np. organizacji ruchu, komunikacji miejskiej, opłat) w celu dokładnego zbadania ich skutków.
7. Platforma Internetowa do głosowania i komunikacji z mieszkańcami, gdzie każdy może założyć Konto Mieszkańca, połączone z planowaną Kartą Krakowianina i za jego pomocą załatwiać sprawy urzędowe, głosować, uczestniczyć w konsultacjach, zgłaszać problemy, występować z wnioskiem o informację, itp.
8. Aplikacja do zgłaszania usterek i problemów z infrastrukturą miejską oraz jeden numer informacyjno – interwencyjny dla wszystkich jednostek gminnych.
9. Powołanie “nocnego burmistrza” – dbającego o funkcjonowanie miasta w nocy w kwestiach m.in. ciszy nocnej, bezpieczeństwa, czystości, komunikacji i rozwoju przedsiębiorczości.
10. Promocja miasta nastawiona na turystę biznesowego i kulturowego między innymi poprzez dbanie o pozyskiwanie wartościowych wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym w ICE i Tauron Arenie.
11. Współpraca z krakowskimi korporacjami celem dbania o miasto jako o wspólne dobro i stworzenie możliwie dobrych warunków do rozwoju firm w Krakowie.
12. Wprowadzenie systemowych rozwiązań współpracy krakowskich uczelni z przedsiębiorcami.
13. Promocja handlu żywnością ekologiczną i wytwarzaną lokalnie.
14. Wsparcie dla branż chronionych, zanikających, dbanie o tradycyjne rzemiosło i handel.
15. Uaktualnienie i rozszerzenie Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego.
16. Wspieranie różnych form przedsiębiorczości akademickiej (spin-offy i spin-outy, centra transferu technologii, inkubatory, startupy, parki technologiczne)
17. Zastosowanie modelowania komputerowego przy projektowaniu komunikacji miejskiej, sieci szkół, planowania przestrzennego, symulacji kosztów i wpływów.
18. Olimpiada Innowacyjności dla uczniów krakowskich szkół.
19. Udostępnienie danych miejskich w formatach open data.
20. Tworzenie bilansu kompetencji krakowskich szkół i uczelni pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy.
21. Dbałość o zrównoważony rozwój turystyki – deglomeracja przestrzenna i czasowa ruchu turystycznego.
22. Strefy rozrywki jako polityka odciążająca strefy mieszkaniowe w mieście.