Ostatnie lata w Krakowie to lata wielkich inwestycji. Obecnie mieszkańcy oczekują poprawy jakości ich życia poprzez zorganizowanie szeregu „drobnych spraw”. Oprócz czystego powietrza, systemu transportowego czy jakości przestrzeni ważne jest również poczucie bezpieczeństwa oraz sfery kultury, rozrywki oraz edukacji.

 

Postulaty:
1. Aktualizacja programu „Bezpieczny Kraków”, m.in. o walkę z zagrożeniami związanymi z cyberprzestepczością, hejtingiem w sieci, nauką odpowiedzialnego użytkowania przez młodych ludzi sieci społecznościowych.
2. Przyspieszenie rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego. Powstanie centrum monitoringu i mobilnego systemu kamer.
3. Wzmocnienie działania służb porządkowych szczególnie w nocy i w newralgicznych punktach miasta na podstawie tworzonej mapy zagrożeń. Utworzenie stałych punktów patrolowych.
4 Audyt zabezpieczenia infrastruktury krytycznej Miasta (ujęcia wody, elektrownie, itp.), sprawdzenie i udoskonalenie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, analiza i usprawnienie działań z zakresu obrony cywilnej, kampanię edukacyjną z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych.
5. Zniżki na wydarzenia kulturalne w miejskich jednostkach dla osób płacących podatki w Krakowie.
6. Rozwój sztuki w przestrzeni miejskiej.
7. Przyjęcie programu rozwoju miejskiej sieci bibliotecznej i konsekwentna modernizacja filii Biblioteki Kraków.
8. Wydarzenia kulturalne jako próba zmiany profilu turysty odwiedzającego Kraków.
9. Dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe (matematyczne i przyrodnicze), kompetencje miękkie, robotyka.
10. Stworzenie miejskiej platformy kształcenia na odległość, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich szkół podobnie jak miejski Internet – jako uzupełnienie programu nauczania.
11. Prowadzenie lekcji na temat zdrowego odżywiania i dbania o zdrowie.
12. Program wspierania budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli.
13. Inwentaryzacja miejskich zasobów mieszkaniowych wraz z weryfikacją prawidłowego przydziału lokalu.
14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach Krakowa, wyposażenie policji w urządzenia służące lepszej kontroli technicznej pojazdów.
15. Obniżenie progu tolerancji służb na zachowania osób zakłócających spokój i porządek publiczny na terenie Krakowa.
16. Program wychodzenia z bezdomności i likwidacja zorganizowanego żebractwa.
17. Współpraca samorządu z policją przy finansowaniu działań ograniczających przestępczość wśród pseudokibiców.
18. Rozwiązanie problemu klubów GO – GO w centrum miasta.
19. Rozwój festiwalu teatrów ulicznych na wzór Edynburga.
20. Udostępnianie niewykorzystanej przestrzeni miejskiej do celów artystycznych.
21. Stworzenie systemu Dzienników Elektronicznych w szkołach, wspólnego dla całego miasta.
22. Dostosowanie godzin opieki w szkołach do preferencji rodziców.
23. Stworzenie i modernizacja w bibliotekach szkolnych kącików multimedialnych oraz dofinansowanie bibliotek szkolnych.
24. Minimalizacja skutków złych reform nauczania wprowadzanych na poziomie centralnym.
25. Zielony domek – wsparcie dla kawiarni przyjaznych rodzicom z dziećmi, gdzie mogą się spotykać.